top of page

                                       วิสัยทัศน์ (Vision)
                                          เป็นผู้นำเข้า จัดหาสินค้าเคมีภัณฑ์ และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งข้าว แป้งธัญพืช ข้าว และ

                                ธัญพืช ชนิดต่างๆที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

                                       พันธกิจ (Mission)
                                                 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางใหญ่ซัพพลาย นำเข้า จัดหา จัดส่งวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ และเป็นผู้อาหารประเภท

                                 ข้าว แป้งข้าว ธัญพืช แป้งธัญพืช ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยความ

                                ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามข้อตกลงและข้อกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการรักษาและดูแลลูกค้า ให้มีสินค้าใช้อย่างต่อเนื่อง

                                  แม้ในสภาวะวิกฤติ ซื้อขายอย่างเป็นธรรมตามกลไกตลาด และไม่ค้ากำไรเกินควร ให้การสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้า

                               ในทุกมิติเพื่อเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้งพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร พัฒนาองค์กรอย่าง

                                  เข้มแข็ง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

                                       นโยบายคุณภาพ ( Quality Policy )
                                             ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางใหญ่ซัพพลาย มุ่งมั่นจัดหา วัตถุดิบ สินค้าเคมีภัณฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

                         ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของ

                          ระบบอย่างต่อเนื่อง

                                       นโยบายสิ่งแวดล้อม ( Environmental Policy )
                                            ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางใหญ่ซัพพลาย เป็นผู้นำเข้า จัดหา ผลิต จัดเก็บ จัดส่งวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ และเป็น

ผู้ผลิตอาหารประเภท ข้าว แป้งข้าว ธัญพืช แป้งธัญพืช ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เป็นไปตามข้อตกลง และข้อกฎหมาย และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

                                          ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน โดยการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO14001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฎิบัติ ตลอดจนเผยแผร่ในประจักษ์ต่อที่สาธารณะ ภายใต้เจตจำนงดังต่อไปนี้ 

 


" ทำงานปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "

pngegg (42).png
bottom of page